Rikta sneda/skeva/vinda cykelhjul

Att bygga och rikta hjul är en av cykelmeckandets vackraste konster. Denna guide kommer att behandla en enklare hjulriktning, för att få en behagligare färd och ett mer långlivat hjul.

Min första hjulriktning var på min gamla pendlarcykel, mest för att lära mig, för många år sedan. På första cykelturen efteråt kändes cykeln som ny. De vibrationer som jag vant mig vid var borta och det var en känsla av att cykeln flöt fram.

Denna guide är riktad till dig som, liksom jag för några år sedan, inte riktat hjul tidigare. Beskrivet är en metod för hjulriktning som görs med enkla verktyg.

Att rikta hjul handlar mest om tålmodighet och erfarenhet (jobbet går snabbare efter att man riktat några hjul). Jag har riktat många hjul med bra resultat med ett minimum av redskap (en ekernyckel) men jag vill inte hävda att jag klarar av att få hjulen perfekt raka. Det handlar om att få hjulen från dåliga till bra. Sedan vidare till perfektion kräver kanske mer avancerade verktyg än vad som beskrivs här.

Behöver mina hjul riktas?

En högst befogad fråga innan man börjar med detta arbetet. Även de rakaste hjulen kan ge en skumpig cykeltur om däcket inte är rätt monterat. Kontrollera därför vad det är som sitter snett.

Lyft cykeln och snurra på hjulet. Titta på fälgen där den passerar genom ramen eller nära ett bromsbelägg till exempel, då syns det om fälgen vobblar fram och tillbaka eller om den är rak. Om fälgen inte rör sig i sidled/höjdled när hjulet snurrar så är hjulet bra och ingen hjulriktning behövs. Då kan däcket behöva justeras.

Vanligt är att man vid slangens ventil inte lyckats pressa ner däcket ordentligt i fälgen vilket gör att det blir en liten buckla på däcket. Släpp ur mycket luft ur slangen men inte all, däcket skall fortfarande ha lite styrsel. Då kan däcket justeras (tryck ner det i fälgen med tummarna) så det ligger jämnt i fälgen hela vägen runt. Det kan hjälpa att pressa upp ventilen inuti fälgen för att få ner däcksidorna.

Nödvändiga verktyg

För hemmameckaren som tänker rikta flera hjul

 • En enkel ekernyckel.
  De finns att köpa på alla cykelaffärer och exempelvis Biltema för små pengar. Oftast räcker det bra med en nyckel som har hål för flera nippelstorlekar. Vet man att man alltid ska justera bara ett visst hjul, så köp en nyckel för just den nippelstorleken.
  Jag har använt Biltemas ekernyckel länge och den är OK. Mycket bättre än en skiftnyckel. Har sedan köpt en ekernyckel av lite högre kvalitet från BBB vilket underlättade ytterligare.

  Ekernycklar för flera olika nippelstorlekar. Biltema till vänster och BBB till höger.
  Ekernycklar för flera olika nippelstorlekar. Biltema till vänster och BBB till höger.

För den avancerade
Om det handlar om att nå perfektion så kan, utöver en riktigt bra ekernyckel, detta behövas

 • Riktställ
 • Centreringsverktyg
 • Ekertensionmeter

Dessa verktyg underlättar stort men är en onödig kostnad för de flesta hemmameckarna. Riktställ kan man bygga själv av en cykelgaffel eller i trä. Jag vill dock poängtera att cykeln i sig är ett bra och lättillgängligt riktställ.

För en enstaka akutriktning
För hemmapularen utan ambitioner att rikta flera hjul. Rekommenderas inte men kan fungera.

 • En så liten och bra skiftnyckel som möjligt.
  Var mycket försiktig vid användning av skiftnyckel så man inte drar nipplarna runda.
 • Alternativt en spårskruvmejsel. De flesta nipplar går att justera från fälgens insida med skruvmejsel.

Introduktion och tips

Ett cykelhjul är uppbyggt av nav, ekrar och fälg. Ekrarna är ofta 32 till antalet och 16 stycken går då från fälgen till navets högra sida och resterande till navets vänstra sida. Ekrarna kan monteras i olika mönster för att få olika egenskaper. Jämför exempelvis ditt fram och bakhjul, ekringen är sannolikt olika. Det är för att bakhjulet utsätts för mycket större krafter än framhjulet.

Att fundera över ekermönstret kan överlåtas till hjulbyggaren. Det mesta en hemmameck kan råka ut för är att byta en eker, och då skall man härma hur de andra ekrarna är trädda när man monterar den nya.

Målet är att få ett hjul som är rakt i sidled (så att det inte vaggar höger/vänster när det snurrar) och höjdled (så det inte går upp/ner i höjd när hjulet snurrar, eller med andra ord att radien är samma under hela varvet). När detta är uppfyllt så har ett kvalitetshjul en jämn ekerspänning.

Närbild på en ekers fälgände och tillhörande nippel. Nippeln går att justera både med ekernyckel som greppar den fyrkantiga änden eller skruvmejsel inifrån fälgen.
Närbild på en ekers fälgände och tillhörande nippel. Nippeln går att justera både med ekernyckel som greppar den fyrkantiga änden eller skruvmejsel inifrån fälgen.

Ekerns ände mot fälgen är högergängad.
För att spänna ekern vill man göra avståndet mellan navet och nippeln kortare, alltså “skruva åt” nippeln vilket blir att vrida den medsols.
För att lossa ekern gäller motsatta, man vill att avståndet skall bli större och nippeln skall lossas vilket blir att vrida den motsols.

Vid byte av en eker

Det är inte ovanligt att ekrar går av, speciellt om hjulet har en ojämn ekerspänning. Då är det bra att åtgärda det så fort som möjligt för när en eker går av så ökar belastningen på närliggande ekrar. Lagen om allts jävlighet gör att ekern antagligen går av på bakhjulets högra sida (drivsidan) vilket gör att man för bytet av ekern kan behöva lossa de bakre kedjekransarna för att komma åt.

Ta av hjulet av cykeln och plocka bort däck, slang och fälgband. Sedan kan den trasiga ekern enkelt plockas bort. Jag brukar också ta bort en hel eker från samma sida men ett halv varv bort från den trasiga. Gå med den hela till din cykelaffär och be att få ett par likadana. Det finns nämligen massvis med ekerlängder beroende på fälg, nav och ekringsmönster. Därför är det lättast att köpa nya med hjälp av en gammal.

Montera tillbaka ekrarna genom att titta på en närliggande eker och härma hur den ekern är dragen. Spänn ekern så den känns lika hård som närliggande. Gå sedan över till att rikta hjulet.

Tillvägagångssätt för riktning av hjul

Optimalt är (förutsatt att riktställ inte finns tillhanda) att ha cykeln hängandes i ett meckställ så att hjulen snurrar fritt. Det går också bra att ställa cykeln upp och ner på golvet.

 1. Montera av däck, slang och fälgband för att underlätta arbetet. Om du skall byta en eker är detta nödvändigt.
 2. Smörj alla nipplar genom att droppa lite olja där ekern möter nippeln. Detta är inte alltid nödvändigt men underlättar justeringen av ekrarna.
 3. Känn på hjulets alla ekrar genom att klämma dem mot varandra i par. Om du tycker att de känns jämnt spända så fortsätt vidare. Om någon eker är märkbart lösare än de andra, börja med att spänna den tills du tycker den känns likvärdig med de andra.

  Att klämma hjulets alla ekrar mot varandra i par är ett bra sätt att upptäcka om det finns stora skillnader i ekerspänningen.
  Att klämma hjulets alla ekrar mot varandra i par är ett bra sätt att upptäcka om det finns stora skillnader i ekerspänningen.

Dags att rikta hjulet i sidled

 1. Det viktiga vid hjulriktning är att ha ett riktmärke så att man kan snurra hjulet och se hur fälgsidan skevar till höger och vänster under rotationen. Bromsklossar är perfekta för detta. Saknas bromsklossar så sätt tummen mot ramens gaffelben så att nageln är nära fälgsidan för att få en referens. Rotera hjulet och se hur fälgsidan rör sig relativt din referens.
  En bromskloss till en V-broms är en utmärkt referens vid hjulriktning. Bromsklossen kan också ersättas av en tumme som hålls på samma sätt. Som synes blir riktningsarbetet lite lättare utan däcket på plats.
  En bromskloss till en V-broms är en utmärkt referens vid hjulriktning. Bromsklossen kan också ersättas av en tumme som hålls på samma sätt. Som synes blir riktningsarbetet lite lättare utan däcket på plats.

  Snurra först hjulet snabbt och sedan långsammare för att se vilket ställe som behöver riktas upp. Ta tag i ekern där det felet är som störst.

 2. Om fälgen skall flyttas åt höger: Spänn ekrarna (dra nippeln medurs) som går till höger navsida och släpp ekrarna (dra nippeln moturs) som går till vänster navsida inom det berörda området. Vice versa om fälgen skall flyttas till vänster.

  Gör bara små justeringar! Börja med ett kvarts till ett halvt varv på nippeln per gång. Det går mycket snabbare än man kan tro att få till stora förändringar.
  Justera inte bara ekern där felet var som störst utan justera alltid också närliggande ekrar. Jag brukar justera åtminstone 5 ekrar varje gång. Den värsta max ett halvt varv och sedan mindre justeringar på närliggande ekrar. Genom att snurra hjulet sakta och titta mot sin referens kan man uppskatta hur stor del av varvet där ekrarna behöver justeras.

 3. Efter justering, sätt fart på hjulet igen och titta mot referensen. Normalt krävs ganska många upprepningar innan man är nöjd.

Riktning i höjdled

 1. Nu har du nått ett läge när hjulet vobblar mycket litet höger/vänster. Men det kan mycket väl finnas fel i höjdled kvar. Använd fortfarande ett bromsbelägg eller tumme som referens när du snurrar hjulet.
 2. Hitta ekern där felet är som störst och justera återigen både den och de närmaste ekrarna.Om fälgen var för hög: Spänn ekrarna åt båda sidorna lika mycket (vrid nipplarna medurs)
  Om fälgen var för låg: Lossa ekrarna åt båda sidorna lika mycket (vrid nipplarna moturs)
 3. Gör återigen bara små justeringar och snurra sedan hjulet igen och upprepa proceduren till du är nöjd.

När riktningen i både sidled och höjdled är klar så kontrollera att inga ekrar sticker ut ur nipplarna in i fälgen. Fila i så fall ner utsticket, annars blir det lätt en källa till punkteringar.

Avslutningsvis

Hoppas att du fick lite hjälp av denna guide och nu vågar ge dig på att rikta dina hjul! Det är en mycket trevlig sysselsättning (terapi kan man kalla det) och är dessutom ett av de meck jag tycker är mest givande för cykelupplevelsen.

Om du inte får det att fungera eller har några tips på vad som borde ändras i min guide så kontakta mig gärna.

Tillbaka till Meckartips/-guider